Staatsbosbeheer en De Hoop Terneuzen

De Hoop Terneuzen en Staatsbosbeheer hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk thema: de gevolgen van klimaatverandering tegengaan door de aanplant van bossen.

Over tien jaar moet er in Nederland tien procent meer bos staan. Deze doelstelling is verwoord in de bosstrategie en is volgens minister Schouten van het Ministerie van LNV nodig voor het herstel van biodiversiteit en het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. De aanplant van bomen en struiken kan plaatsvinden in de bestaande natuurgebieden maar ook daarbuiten waarbij de aanleg van bos te combineren is met andere opgaven. Voor de uitvoering van de plannen voert de minister overleg met de provincies.

Bosvisie

De Provincie Zeeland werkt de uitvoering van de landelijke bosstrategie uit in de Bosvisie. Hierin worden de lijnen uitgezet voor de aanleg van bos in Zeeland. In de Bosvisie wordt uitgewerkt op welke locaties bosuitbreiding het meest wenselijk is en wat het beoogde karakter van het nieuwe bos moet zijn. Zo wordt de kans vergroot een ruimtelijke, recreatieve en ecologische meerwaarde te vormen voor het Zeeuwse landschap. De komende maanden worden zoekgebieden en uitsluitingsgebieden vastgelegd voor de realisatie van bos en houtige landschapselementen.

Buiten het natuurnetwerk wordt gezocht naar kansen om de aanleg van bos te combineren met andere opgaven. Denk daarbij aan het opwekken van duurzame energie, het versterken van de bergingscapaciteit van water, de transitie naar een meer circulaire landbouw of het ontwikkelen van een aantrekkelijk recreatielandschap.

De Hoop Terneuzen en Staatsbosbeheer

Vanuit onze visie: continuïteit op hele lange termijn als zelfstandig familiebedrijf, streven we naar een duurzame ontwikkeling van onze organisatie. Dit betekent ook het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De investering van 100 hectare bosaanplant past binnen dit beleid en is onderdeel van de organisatiedoelstelling haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en te compenseren. We zijn overtuigd dat er samen bergen verzet kunnen worden en bruggen gebouwd kunnen worden naar een milieuvriendelijke toekomst.

Half miljoen bomen

Over een periode van drie jaar zal er door de investering van De Hoop Terneuzen 100 hectare bos in Zeeland bijkomen. Dit komt neer op ongeveer een half miljoen gezonde bomen die door Staatsbosbeheer op de plekken waar ze het hardst nodig zijn geplant zullen worden. Het resultaat is een gevarieerder bos en een grotere soortenrijkdom van planten en dieren waar het voor bezoekers prettig is om in te vertoeven. Bovendien slaan de nieuwe bomen meer CO2 op dan wanneer je niets zou doen en de natuur zijn gang laat gaan. Dat scheelt gemiddeld 10-14 ton CO2 per hectare per jaar.